Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic22.11.2021

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

22.11.2021

Lubniewice dnia, 22.11.2021r.

 
Znak: IN.6733.03.2021
 
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) i art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.).

Burmistrz Lubniewic
Zawiadamia

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:

„budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z zasuwami i o ciśnieniu nieprzekraczającym 
0,5 MPa na terenie działki o nr ewid. 696 położonej w obrębie ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice.”
 
W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się do wglądu w budynku Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51- pokój nr 10 w godzinach urzędowania.
                                              
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  22.11.2021r. (przez 14 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w Lubniewicach , dn. 22.11.2021r. (przez 14 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.
   
 z up. Burmistrza Lubniewic
       Waldemar Gatzka
     Kierownik Referatu      
 Inwestycji i Nieruchomości


metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (22 listopada 2021)
Opublikował: Waldemar Gatzka (22 listopada 2021, 16:28:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 165