Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic09.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

09.11.2020

Lubniewice, 09.11.2020 r. 
 
 
Znak sprawy: IN.6220.04.2020
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E 
  
BURMISTRZA  LUBNIEWIC 
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283) informuję, że na wniosek Pana Ryszarda Kwiatkowskiego, al. Jana Pawła II 54/13, 66-400 Gorzów Wlkp. 66-400 Gorzów Wlkp., Burmistrz Lubniewic wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: IN.6220.04.2020) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dziewięciu budynków mieszkalnych wolno stojących wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 198 obręb 0024, gmina Lubniewice, obręb Lubniewice, województwo lubuskie 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp.) można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach ul. Jana Pawła II 51, pokój nr 10, w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. 
        

                                                                            z up. Burmistrza Lubniewic
                                                                                /-/ Waldemar Gatzka
                                                                                  Kierownik Referatu
                                                                             Inwestycji i Nieruchomości

metryczka


Wytworzył: Marta Gwizdek (9 listopada 2020)
Opublikował: Waldemar Gatzka (9 listopada 2020, 14:08:34)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (1 grudnia 2020, 12:00:14)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 108