Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic14.10.2020

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

14.10.2020

Lubniewice dnia, 14.10.2020 r. 
 
Znak: IN.6733.03.2020
 
OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256; zw. dalej Kpa) i art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293) 

Burmistrz Lubniewic 
zawiadamia 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: „budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z urządzeniami towarzyszącymi o ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 MPa na terenie działek o nr ewid.: 155/4 i 188/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice.” 
 
W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się do wglądu w budynku Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51- pokój nr 10 w godzinach urzędowania. 
                        

                      
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  14.10.2020r. (przez 14 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w Lubniewicach , dn. 14.10.2020r. (przez 14 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (14 października 2020)
Opublikował: Waldemar Gatzka (14 października 2020, 13:09:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 93