Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic02.09.2020

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

02.09.2020

Lubniewice, dnia 02.09.2020r.

Znak sprawy: IN.6220.04.2020
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA LUBNIEWIC

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r. poz 383 ze zm.),

Burmistrz Lubniewic informuje

że postanowieniem z dnia 2 września 2020r.,podjęto zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie dziewięciu budynków mieszkalnych wolno stojących wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu na działce o nr ewid. 198 obręb 0024 Lubniewice,gmina Lubniewice.”
Zgodnie z art. 10 KPA, strony tego postępowania uprawnione są do czynnego udziału w każdym jego stadium.
Ponadto informuję wszystkich zainteresowanych o wydanym postanowieniu Burmistrza Lubniewic, wniosku strony postępowania wraz z załącznikami, opinie organów uzgadniających, które dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach w pok. nr 10 w godzinach pracy urzędu.
 
 
 
 
 Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1.Zamieszczenie treści w BIP Urzędu Miejskiego w Lubniewicach,
2. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń UM Lubniewice,
3. A/a    

Treść obwieszczenia (364kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Górczak (2 września 2020)
Opublikował: Waldemar Gatzka (2 września 2020, 11:51:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 143