Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic20.08.2020

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

20.08.2020

Lubniewice, dnia 20.08.2020r.
Znak sprawy: IN.6220.04.2020
 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA LUBNIEWIC

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r. poz 383 ze zm.),

Burmistrz Lubniewic informuje

że postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2020r., podjęto zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej ,,Lubniewice 1” o mocy do 2,54 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewid. 578,579 obręb Lubniewice, gmina Lubniewice, województwo lubuskie.”

Zgodnie z art. 10 KPA, strony tego postępowania uprawnione są do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję wszystkich zainteresowanych o wydanym postanowieniu Burmistrza Lubniewic, wniosku strony postępowania wraz z załącznikami, opinie organów uzgadniających, które dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach w pok. nr 10 w godzinach pracy urzędu.
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie treści w BIP Urzędu Miejskiego w Lubniewicach,
2. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń UM Lubniewice,
3. A/a    

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Górczak (20 sierpnia 2020)
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 sierpnia 2020, 15:42:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 150