Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic25.05.2020

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

25.05.2020

Lubniewice,25.05.2020r.

IN. IN.6220.04.2020


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j., ze  zm.), w związku z art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1, art 74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 t.j. z dnia 2020.02.21, ze zm.)  

zawiadamia się, że

na wniosek Ryszarda Kwiatkowskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę dziewięciu budynków mieszkalnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu na działce o nr ewid. 198 obręb 0024 Lubniewice, gmina Lubniewice.

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Lubniewic.

Ze złożonym wnioskiem można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w Wydziale Inwestycji i nieruchomości Urzędu Miejskiego w Lubniewicach ul. Jana Pawła II 51; pok. 10 (tel. 728892198).

Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51 Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku Burmistrz Lubniewic wystąpi do:
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.,
- Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp.
o opinie dotyczące potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko.
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Górczak (25 maja 2020)
Opublikował: Waldemar Gatzka (25 maja 2020, 14:00:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 134