Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic08.05.2020

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

08.05.2020

Lubniewice, dnia 08.05.2020 r.
 
Znak: IN.6733.01.2020
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256; zw. dalej Kpa) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293)
 
Burmistrz Lubniewic
zawiadamia,
 
że w dniu 08.05.2020 r. została wydana decyzja nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:
„budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 843/4, 842 i 841/20 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice.”
 
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51 w godzinach urzędowania (pokój nr 10, tel. 95 7 55 70 52).
 
Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Lubniewic w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
 
 
          
 
 
 
 
 
 
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  08.05.2020r. (przez 14 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w Lubniewicach , dn. 08.05.2020r. (przez 14 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.

 

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (8 maja 2020)
Opublikował: Waldemar Gatzka (8 maja 2020, 11:57:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 149