Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic11.03.2020

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

11.03.2020

Lubniewice dnia, 11.03.2020r.
 
 
Znak: IN.6733.01.2020
 
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256; zw. dalej Kpa) i art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293)

Burmistrz Lubniewic
Zawiadamia


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:
„budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 843/4, 842 i 841/20 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice.”
 
W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się do wglądu w budynku Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51- pokój nr 10 w godzinach urzędowania.
                                              
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  11.03.2020r. (przez 14 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w Lubniewicach , dn. 11.03.2020r. (przez 14 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (11 marca 2020)
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 marca 2020, 14:18:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 204