Obwieszczenie Burmistrz Lubniewic30.10.2019

Obwieszczenie Burmistrz Lubniewic

30.10.2019

Lubniewice, dnia 30.10.2019 r.
 
Znak: IN.6733.01.2019
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.; zw. dalej Kpa) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.; zw. dalej upzp)
 
Burmistrz Lubniewic
zawiadamia,
 
że w dniu 30.10.2019 r. została wydana decyzja nr 1/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:
„budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie działek o nr ewid.: 839/17 i 842 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice”
 
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51 w godzinach urzędowania (pokój nr 10, tel. 95 7 55 70 52).
 
Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Lubniewic w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
 
 
                                                              
 
 
 
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  30.10.2019r. (przez 14 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w Lubniewicach , dn. 30.10.2019r. (przez 14 dni).
-Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (30 października 2019)
Opublikował: Waldemar Gatzka (30 października 2019, 14:53:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 134