Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic18.06.2019

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

18.06.2019

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA LUBNIEWIC

o przystąpieniu do sporządzenia:
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice dla terenów położonych  w rejonie Jeziora Lubiąż,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie jez. Lubniewsko w obrębie Glisno w gminie Lubniewice,
 
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.),  oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)
 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Lubniewicach:

  • uchwały Nr XXII/172/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice dla terenów położonych  w rejonie Jeziora Lubiąż
  • uchwały Nr VI/34/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie jez. Lubniewsko w obrębie Glisno w gminie Lubniewice
 
Zainteresowani na podstawie art. 34 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko mogą składać uwagi i wnioski dotyczące planów w terminie do dnia 10 lipca 2019 r.:
w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice; ustnie do protokołuza pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
Na podstawie art. 1 ust, 2 pkt 11 oraz art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące planów w terminie do dnia 10 lipca 2019 r. na piśmie na adres: Urząd Miejski w Lubniewicach. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na adres budownictwo@lubniewice.pl.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Lubniewic.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych wnioskodawcy będzie Burmistrza Lubniewic reprezentujący Gminę Lubniewice, adres siedziby: ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, kontakt: urzad@lubniewice.pl
2) W Urzędzie Miejskim w Lubniewicach został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, kontakt: organizacja@lubniewice.pl
3) Dane osobowe wnioskodawcy przetwarzane będą do celów opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – realizacji obowiązków ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wypełnienia przepisów wykonawczych do ustawy (Dz.U.2018.1945 - art. 17 oraz  Dz.U.2003.164.1587 - §12) oraz realizacji obowiązków ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081 – art. 8).
4) Sporządzanie planu miejscowego/zmiany planu oraz strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jest procedurą publiczną – jawną, z uwagi na publiczność postępowania, dane wnioskodawcy będą udostępnione publiczne, aż do zmiany przepisów w tej sprawie.
5) Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym będą przechowywane, jako dokumenty kategorii  „A” (przechowywany wieczyście) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych w postaci imienia nazwiska i adresu będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby trzecie w związku z tym, iż dokumentacja dotycząca sprawach publicznych stanowi informację publiczną.
7) Wnioskodawca posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia (jeśli nie jest sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
8) Dane osobowe wnioskodawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9) Wnioskodawca posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
10) Złożenie wniosku i podanie w nim niezbędnych danych jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w tej informacji.
11) Podanie przez Wnioskodawcę danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub ich wycofania jest pozostawienie wniosku/uwagi bez rozpoznania.
W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Lubniewic danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, informuję zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 tej ustawy - w przypadku jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – uprawniona jest ona do uzyskania wszelkich dostępnych informacji o ich źródle, jeżeli nie wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
 
                                                                     Burmistrz Lubniewic
                                                                     Radosław Sosnowski


LINK 1

LINK 2

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (18 czerwca 2019)
Opublikował: Waldemar Gatzka (18 czerwca 2019, 14:05:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 155