Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2024

stanowisko:

Asystent rodziny

miejsce pracy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach
termin składania dokumentów: 26 lipca 2024  14:00
Podstawowe wymagania:
1) obywatelstwo polskie;
2) nieposzlakowana opinia;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)  nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym
6) brak pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
7) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
8)  wykształcenie:
- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
- wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
9) znajomość zagadnień realizowanych na danym stanowisku m.in. z zakresu:
a) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U z 2024 r. poz. 177)
b) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.)
c) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U z 2024 r., poz. 424)
d) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572)
e) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U z 2022 r. poz. 902 ze zm.)
f) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.)
10)  umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego.
 
Preferowane wymagania:
Wykształcenie wyższe licencjackie / magisterskie na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna.
 
Dodatkowe wymagania:
1) empatia, komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność;
2) rzetelność, sumienność i dokładność, punktualność;
3) elastyczność i dyspozycyjność;
4) umiejętność korzystania z przepisów prawa;
5) wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy;
6)  wysoka odporność na stres; umiejętność szybkiego podejmowania działań.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.  Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
b) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
c) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych
e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych
f) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi
g) wspieranie aktywności społecznej rodzin
h) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
i)  udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej
j) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych
k) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych
l) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
m)  prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
n)  realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2023 r. poz. 1923);
o) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną
p) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny odpowiedniemu podmiotowi
q) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną
r) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach
s) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
t) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą diagnostyczno-pomocową, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
2. Archiwizowanie i przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;
3.Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach;
4. Ponoszenie odpowiedzialności służbowej za wszelkie błędy i uchybienia oraz niedotrzymanie terminów, związanych z wykonywaniem powierzonych w zakresie czynności obowiązków.
5. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
 
Warunki pracy:
a) zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1/2 etatu, 4 godz. dziennie;
b) umowa o pracę na czas zastępstwa;
c) praca na terenie Gminy Lubniewice oraz w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach, budynek parterowy;
d) praca z rodziną w miejscu jej zamieszkania;
e) praca przy komputerze; tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubniewicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne:
a) list motywacyjny oraz CV;
b) kserokopia dowodu osobistego;
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
d) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie obowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego);
e)  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych;
f) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy);
g) oświadczenia kandydata o tym, iż nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych  (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781 ze zm.) oraz  ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 530 ze zm.),
i)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na publikację w Biuletynie Informacji Publicznej danych osobowych – zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530 ze zm.).
 
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.
 
Termin i miejsce składania dokumentów
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny” należy składać osobiście w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach lub droga pocztową – listem poleconym na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jana Pawła II 51A, 69-210 Lubniewice, w terminie do dnia 26 lipca 2024r., do godziny 14:00 (obowiązuje data wpływu korespondencji do siedziby MGOPS w Lubniewicach).
 
Informacje dodatkowe:
1. Aplikacje niekompletne lub te, które wpłyną do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.
2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
3. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.lubniewice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach.
4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji jest  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, adres siedziby: ul. Jana Pawła II 51 A, 69-210 Lubniewice, reprezentowany przez Kierownika Panią Iwonę Kmitę, dane kontaktowe: kierownik@mgops.lubniewice.pl
5. Inspektorem ochrony danych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubniewicach jest Pani Beata Rechmal, dane kontaktowe: iod@itmediagroup.pl
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
7. Ośrodek przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych i szczególnych danych osobowych.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania konieczności ich przetwarzania w ramach celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
9.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości efektywnego załatwienia sprawy.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 95 755 70 22.
 
 
Kierownik
Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubniewicach
mgr Iwona Kmita

metryczka


Wytworzył: Iwona Kmita (10 lipca 2024)
Opublikował: Waldemar Gatzka (10 lipca 2024, 09:17:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64