Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2024

wybrany kandydat: Daria Rybarczyk, Brzozowiec 
uzasadnienie wyboru: W ocenie komisji rekrutacyjnej kandydatka posiada doświadczenie, wiedzę i predyspozycje do pracy na stanowisku objętym konkursem.


Wytworzył: Beata Mika (8 lipca 2024)
Wprowadził: Waldemar Gatzka (8 lipca 2024, 11:41:28)stanowisko:

Podinspektor do spraw księgowości i opłat lokalnych

miejsce pracy: Urząd Miejski w Lubniewicach
termin składania dokumentów: 2 lipca 2024  15:00
Burmistrz Lubniewic ogłasza nabór na stanowisko:
 
Podinspektora do spraw księgowości i opłat lokalnych
w Referacie Finansowo-Księgowym Urzędu Miejskiego w Lubniewicach


I.  Określenie stanowiska (dodatkowe informacje):
Forma zatrudnienia: z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przewidywany termin zatrudnienia: 01 sierpnia 2024 r.
Liczba stanowisk: 1 etat
 
II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:  
 
1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku)
Kandydat do pracy:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw  publicznych,
3) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) posiada nieposzlakowaną opinię,
5) posiada:
a) wykształcenie wyższe lub średnie z co najmniej trzyletnim stażem pracy lub wykonywał działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
b) umiejętność czytania map, dokumentacji technicznej i kosztorysów,
c) prawo jazdy kat. B
d) znajomość przepisów prawa w zakresie:
- ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.),
- ustawy z 29 września 1994 r.  o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.),
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 r. poz. 54),
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.)
- ustawy z 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r., poz. 399)
- akty prawa miejscowego,
 
2. Wymagania dodatkowe:
1) wiedza w zakresie księgowości i windykacji,
2) znajomość tematyki związanej z gospodarką odpadami, ewidencją działalności gospodarczej,
3) dyspozycyjność i gotowość do podejmowania obowiązków służbowych w  godzinach poza podstawowym wymiarem czasu pracy (weekendy, dni wolne i święta),
4) umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
5) samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność,
6) systematyczność, dokładność, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia, planowania, redagowania tekstów i ich prezentacji, interpretacji przepisów prawa, podejmowania decyzji oraz samodzielnego rozwiązywania problemów,
7) bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności standardowych edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,
8) odporność na stres oraz wysoka kultura osobista.
 
III. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Prowadzenie ksiąg rachunkowych, komputerowo, na kontach analitycznych, jak również na kontach szczegółowych według rodzajów wpływów,
2) Prowadzenie prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i rozliczeń nadpłat z tytułu
opłat lokalnych z wskazanego zakresu.
3) Bieżące uzgadnianie sald zaległości i nadpłat poszczególnych podatków i opłat.
4) Bieżące uzgadnianie wpłat i zwrotów zaksięgowanych na kontach analitycznych oraz szczegółowych z zapisami na kontach syntetycznych według klasyfikacji budżetowej.
5) Sporządzanie sprawozdań z wykonania (miesięcznych, kwartalnych i rocznych) z prowadzonego zakresu.
6) Terminowe wystawianie upomnień za zaległości podatkowe oraz wezwań do zapłaty za opłaty.
7) Terminowe wystawianie tytułów wykonawczych, pozwów, ich aktualizacja w zakresie podatków i opłat.
8) Monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez inne instytucje (urzędy skarbowe, komorników sądowych, sądy) z prowadzonego zakresu.
9) Wystawianie wezwań do złożenia wyjaśnień przez podatnika dotyczących rozbieżności między złożoną deklaracją dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi a stanem faktycznym.
10) Tworzenie gminnego planu gospodarki odpadami oraz zapewnienie objęcia mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.
11) Współudział w opracowaniu projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
12) Realizacja zadań wynikających z opodatkowania mieszkańców gminy na rzecz wywozu odpadów ustalenie opłaty na rzecz finansowania wywozu odpadów.
13) Nadzór nad składowiskami oraz realizacją zapisów wynikających z Uchwały Rady Miejskiej  w sprawie Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości w Gminie.
14) Współpraca z Referatem Inwestycji i Nieruchomości podczas postępowania przetargowego
oraz przygotowanie niezbędnych danych księgowych do postępowań o udzielanie zamówień publicznych
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
15) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Lubniewice.
16) Zapewnienie objęcia mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania azbestu w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.
17) Dokonywanie na wniosek przedsiębiorców wpisów, wykreśleń i zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
18) Udzielanie informacji na pisemne zapytania o prowadzeniu działalności gospodarczej (dane nie objęte CEIDG).
19) Wydawanie poświadczeń o wykreśleniu przedsiębiorców z gminnego rejestru działalności gospodarczej.
20) Nadzorowanie sprawozdawczości gminnej na portalu Głównego Urzędu Statystycznego.
21) Archiwizacja  dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną i okresem przechowywania.
22) Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.
      
IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
1)  Praca w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, przy ul. Jana Pawła II 51,  oraz teren gminy Lubniewice. Praca na pełny etat, związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz rozmowami telefonicznymi.
2) Szkolenia, zmienne tempo pracy, praca w stresie i pod presją czasu.  
3) Budynek, pomieszczenie biurowe oraz pomieszczenia sanitarne (za wyjątkiem parteru) niedostosowane dla osób poruszających na wózku inwalidzkim, obiekt nie został wyposażony w dźwig osobowy.  
 
V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumienie przepisów o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.
 
VI. Wymagane dokumenty dla stanowiska objętego naborem:  
1) dobrowolnie wyrażona i podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora do spraw księgowości i opłat lokalnych w Referacie Finansowo-Księgowym Urzędu Miejskiego w Lubniewicach,
2) podpisany list motywacyjny,
3) podpisany życiorys (CV),
4) podpisany zbiór oświadczeń przewidzianych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, oświadczenie o niekaralności i pełni praw publicznych, o posiadaniu obywatelstwa polskiego, nieposzlakowanej opinii
5) kopie dokumentów potwierdzających:
- posiadane wykształcenie,
- posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień,
- kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy (dot. dokumentów z bieżącego roku) oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu;
6) mile widziane referencje.
 
Dokumenty składane w oryginale winny być opatrzone własnoręcznym podpisem). Wszystkie dokumenty zawarte w złożonej ofercie pracy muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
 
VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Zainteresowani kandydaci proszeni są o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Lubniewicach lub pocztą na adres:
Urząd Miejski w Lubniewicach
ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2024 r. do godz. 15.00 – decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Lubniewicach z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektor do spraw księgowości i opłat lokalnych”
 
Oferty, które wpłyną Urzędu Miejskiego w Lubniewicach po wyznaczonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu o  naborze, nie będą rozpatrywane.
 
VIII. Dodatkowe informacje:
1) Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.  
2) O wynikach pierwszego etapu naboru oraz o drugim etapie, kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
3) Zgodnie z ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach zostanie opublikowane imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w toku przeprowadzonego procesu naboru. 
4) Burmistrz zastrzega sobie prawo sprawdzenia kompetencji pracownika, w celu możliwości zawarcia umowy na czas określony.
5) Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
6) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 95 755 7052.
7) Otwarcie ofert odbędzie się 3 lipca 2024 r. Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną poinformowane drogą mailową lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, testu wiedzy.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Informacja-Ochrona Danych Osobowych
 
Szanowni Państwo zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  (RODO) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016) informujemy:
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach jest Burmistrz Lubniewic, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, email: urzad@lubniewice.pl
2. Jeśli mają Państwa pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Robert Józefowicz, kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl  
3. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych, realizacji zawartych umów, w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii, prawo do żądania sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.
12. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
                                                                              

Oświadczenie (31kB) word

Kwestionariusz (40kB) word

Klauzula informacyjna (19kB) word

----------------------------------

Informacja o wyniku naboru (34kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Beata Mika (19 czerwca 2024)
Opublikował: Waldemar Gatzka (19 czerwca 2024, 10:00:46)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (8 lipca 2024, 11:41:28)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 282