Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2024

stanowisko:

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

miejsce pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubniewicach
termin składania dokumentów: 3 lipca 2024  15:30
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Burmistrz Lubniewic ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubniewicach


Organ prowadzący:
Gmina Lubniewice

I. Wymagania na stanowisko dyrektora
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 3 w zw. z § 1 pkt 2-11, § 6 oraz § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 2578), zwanego dalej Rozporządzeniem.

II. Wymagane dokumenty
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty wskazane w § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428):
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubniewicach,
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,
5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6. w przypadku cudzoziemca - poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia:
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672), lub
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
7. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 104),
11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2024 r. poz. 273) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
12. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
13. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego
15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
Wszystkie dokumenty podpisane przez osobę przystępującą do konkursu powinny być własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę „za zgodność z oryginałem” wraz z datą podpisania. Dotyczy to każdej strony dokumentu.

III. Sposób i termin składania ofert
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach i podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubniewicach” w terminie do dnia 3 lipca 2024 r. do godziny 15.30, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice lub przesłać pocztą na ten adres.
2. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
3. W przypadku przesłania oferty pocztą o dacie złożenia oferty decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego.
4. Oferty, które wpłyną po upływie terminu wskazanego w pkt 1, nie będą rozpatrywane.

IV. Sposób powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji konkursowej.
 
 
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

Zarządzenie Nr 8/2024 Burmistrza Lubniewic z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach (246kB) pdf

Klauzula informacyjna dla kandydatów (30kB) word

metryczka


Wytworzył: Malwina Kuszkowska (18 czerwca 2024)
Opublikował: Waldemar Gatzka (18 czerwca 2024, 10:58:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 186