Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (2)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Dawid Karzólewski, Glisno 
uzasadnienie wyboru: W ocenie komisji rekrutacyjnej Pan Dawid Karzólewski posiada wiedzę i predyspozycje do pracy na stanowisku objętym konkursem. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się dużą znajomością zagadnień związanych z pracą na ww. stanowisku.


Wytworzył: Malwina Kuszkowska (19 sierpnia 2022)
Wprowadził: Waldemar Gatzka (19 sierpnia 2022, 14:00:31)stanowisko:

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej

miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach
termin składania dokumentów: 5 sierpnia 2022  14:00
I. Określenie stanowiska (dodatkowe informacje):
Forma zatrudnienia: z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2022 r.
Liczba stanowisk: 1 etat
 
II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:  
Kandydat do pracy:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw  publicznych,
3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,
5) posiada nieposzlakowaną opinię,
6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
7) posiada:
a) wykształcenie wyższe o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań stosownie do opisu stanowiska, preferowane: zarządzanie, ekonomia, środowisko
b)  co najmniej pięcioletni staż pracy lub wykonywał działalność gospodarczą o charakterze zgodnym
z wymaganiami na danym stanowisku.
 
Brak możliwości zatrudnienia, w przypadku wykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które kandydat na pracownika będzie wykonywać w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi
z ustawy.
 
Brak możliwości zatrudnienia, jeżeli  między osobą ubiegającą się o zajmowanie stanowiska objętego naborem, a jego  małżonkiem  oraz osobami  pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, powstałby stosunek bezpośredniej podległości służbowej.
 
1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku)
1) dyspozycyjność i gotowość do podejmowania obowiązków służbowych w  godzinach poza podstawowym wymiarem czasu pracy (weekendy, dni wolne i święta),
2) umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
3) samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność,
4) systematyczność, dokładność, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia, planowania, redagowania tekstów i ich prezentacji, interpretacji przepisów prawa, podejmowania decyzji oraz samodzielnego rozwiązywania problemów,
5) umiejętność czytania map, dokumentacji technicznej i kosztorysów,
6) umiejętność zarządzania zespołem ludzkim,
7) prawo jazdy kat. B
8) znajomość przepisów prawa w zakresie:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.),
b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530),
c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),
d) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),
e) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 ze zm.),
f) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.),
g) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.),
h) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 r. poz. 1973 ze zm.),
i) akty prawa miejscowego,
9) bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności standardowych edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,
10) odporność na stres oraz wysoka kultura osobista.
 
2. Wymagania dodatkowe:
1) Wiedza w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych,
2) znajomość zasad planowania i realizacji inwestycji,
3) znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem wspólnot mieszkaniowych,
4) kursy i szkolenia w zakresie objętym naborem.
 
III. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:  
1) koordynowanie prac sekcji wodno- kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków,
2) przygotowywanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
3) zapewnienie właściwej obsługi eksploatacyjnej i technicznej użytkowanych sieci wodociągowo- kanalizacyjnych,
4)  organizowanie prac i nadzór nad usuwaniem awarii sieci wodociągowo- kanalizacyjnych,
5) monitorowanie procesów technologicznych pracy oczyszczalni ścieków, ze szczególnym zwróceniem uwagi na konserwację i planowanie remontów maszyn, urządzeń i sprzętów,
6) prowadzenie prawidłowej gospodarki wodomierzami,
7) sprawdzanie legalności podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz stanu plomb na urządzeniach wodociągowych,
8) dokonywanie okresowej kontroli sprawności technicznej hydrantów i innej armatury sieci,
9) przygotowywanie rocznych planów modernizacji i konserwacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
10) wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
11) współpraca z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie i Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną,
12) tworzenie sprawozdań  do GUS,
13) zlecanie badań wody i ścieków oraz nadzór nad ich wynikami,
14) tworzenie zapytań ofertowych,
15) współpraca z Urzędem Miejskim w Lubniewicach.
 
IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy:
1) Praca w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach, przy ul. Strzeleckiej 20,  oraz teren gminy Lubniewice. Praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz rozmowami telefonicznymi.
2) Szkolenia, zmienne tempo pracy, praca w stresie i pod presją czasu.  
3) Budynek, pomieszczenie biurowe oraz pomieszczenia sanitarne (za wyjątkiem parteru) niedostosowane dla osób poruszających na wózku inwalidzkim, obiekt nie został wyposażony w podjazd i dźwig osobowy.  
 
V. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumienie przepisów o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.
 
VI. Wymagane dokumenty dla stanowiska objętego naborem:
1) dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik ZGK w Lubniewicach,
2) list motywacyjny,
3) życiorys (CV),
4) zbiór oświadczeń przewidzianych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, oświadczenie o niekaralności i pełni praw publicznych, o posiadaniu obywatelstwa polskiego
5) kopie dokumentów potwierdzających:
· posiadane wykształcenie,
· posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień,
6) mile widziane referencje.
 
Kserokopie dokumentów, które składa  kandydat powinny być przez niego potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Dokumenty składane w oryginale winny być opatrzone własnoręcznym podpisem. 
Wszystkie dokumenty zawarte w złożonej ofercie pracy muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
 
VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Zainteresowani kandydaci proszeni są o składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Lubniewicach lub pocztą na adres:
Urząd Miejski w Lubniewicach ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice z dopiskiem:
„Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik ZGK w Lubniewicach”,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00 – decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
 
Oferty, które wpłyną Urzędu Miejskiego w Lubniewicach po wyznaczonym terminie, w inny sposób inny niż określony w ogłoszeniu o  naborze, nie będą rozpatrywane.
 
VIII. Dodatkowe informacje:
1) Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.  
2) O wynikach pierwszego etapu naboru oraz o drugim etapie, kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
3) Zgodnie z ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach zostanie opublikowane imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w toku przeprowadzonego procesu naboru. 
4) Burmistrz zastrzega sobie prawo sprawdzenia kompetencji pracownika, w celu możliwości zawarcia umowy na czas określony.
5) Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
6) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 95 755 7052.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           BURMISTRZ LUBNIEWIC
                                                        Z up. /-/ Bartosz Jankowski
                                                     Zastępca Burmistrza Lubniewic
                                                                                                             
                                              

------------------------------------

metryczka


Wytworzył: Bartosz Jankowski (25 lipca 2022)
Opublikował: Waldemar Gatzka (25 lipca 2022, 14:26:05)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (19 sierpnia 2022, 14:00:31)
Zmieniono: Wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 709