Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (1)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (2)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Iwona Kacprzak, Osiecko 
uzasadnienie wyboru: W ocenie Komisji rekrutacyjnej Pani Iwona Kacprzak spełnia wymagania, posiada wiedzę oraz niezbędne umiejętności do pracy na w/w stanowisku


Wytworzył: Mirosław Pluta (6 lipca 2022)
Wprowadził: Waldemar Gatzka (6 lipca 2022, 09:27:43)stanowisko:

Stanowisko ds. administracji - księgowa

miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach
termin składania dokumentów: 4 lipca 2022  15:00
I. Nazwa i adres jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Strzelecka 20
69-210 Lubniewice
 
II. Określenie stanowiska:
1. Wymagania niezbędne na stanowisku:
a) wykształcenie - spełnienie jednego z poniższych warunków:
- ukończona szkoła średnia, preferowana ekonomiczna lub ochrona środowiska,
b) obywatelstwo polskie,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office,
f) znajomość zasad księgowości budżetowej,
g) dokładność i systematyczność w prowadzeniu dokumentów księgowych,
h) nieposzlakowana opinia,
i) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. administracji-księgowa.
 
2. Wymagania dodatkowe:
a) samodzielność,
b) zdolności organizacyjne,
c) zaangażowanie w realizację powierzonych obowiązków,
d) komunikatywność i otwartość,
e) umiejętność analitycznego, syntetycznego i twórczego myślenia,
f) umiejętność podejmowania szybkich decyzji,
g) odpowiedzialność.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie księgowości analitycznej gminnego zasobu mieszkaniowego oraz obsługa mieszkańców wynikająca z zadań wynajmującego,
b) obsługa wspólnot mieszkaniowych polegająca na prowadzeniu dokumentacji oraz księgowości analitycznej,
c) rozliczanie kart drogowych,
d) ewidencja paliw, naliczanie opłat za emisję powietrza,
e) obsługa kadrowa pracowników zakładu oraz rozliczanie kart pracy i nadgodzin,
f) obsługa administracyjna biura oraz socjalno-bytowa pracowników,
g) opisywanie faktur, wykonywanie przelewów w bankowości elektronicznej,
h) prowadzenie dokumentacji oraz sporządzanie rocznych sprawozdań dotyczących gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, oczyszczalni ścieków, odpadów, gospodarki cieplnej, pojazdów i maszyn, paliw i olejów,
i) naliczanie opłat do Ochrony Środowiska  za pobór wód i wprowadzanie ścieków,
j) nadzorowanie terminowych wpłat zobowiązań, ściąganie należności związanych z gospodarką komunalną i mieszkaniową,
k) sporządzanie pozwów sądowych, prowadzenie spraw komorniczych w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
l) prowadzenie archiwum Zakładu,
m)prowadzenie kart przekazania odpadów, ewidencja wytworzonych odpadów,
n) zastępstwo pracowników administracji,
o) realizacja innych zadań zleconych przez przełożonych.
 
III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:
a) Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
b) Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
c) Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach przy ul. Strzeleckiej 20, na piętrze. W budynku nie ma windy.
 
IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w październiku 2016 r. nie przekroczył 6%.
 
V. Wymagane dokumenty:
1.  List motywacyjny.
2.  CV
3.  Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o miejscu aktualnego zatrudnienia.
4.  Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
5.  Kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach.
6.  Wypełniony kwestionariusz osobowy (wg załącznika).
7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych  (wg załącznika)
8.  Oświadczenie o niekaralności (wg załącznika),
9.  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 902)”.
 
VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Lubniewicach lub przesłać pocztą na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Strzelecka 20, 69-210 Lubniewice w terminie do dnia 04.07.2022 r. do godz.15:00 (decyduje data wpływu do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach).
 
Dokumenty powinny być zapakowane w zaklejoną kopertę, opisaną:
„NABÓR NA STANOWISKO D/S ADMINISTRACJI - KSIĘGOWA W ZAKŁADZIE GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  W  LUBNIEWICACH”
 
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do biura Zakładu  po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
 
                                                                                          Kierownik
                                                                     Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach
                                                                                      Mirosław Pluta


Załącznik - word (59kB) word

Załącznik pdf (49kB) pdf

Protokół z przeprowadzonego naboru (474kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Mirosław Pluta (23 czerwca 2022)
Opublikował: Waldemar Gatzka (23 czerwca 2022, 14:55:24)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (6 lipca 2022, 09:27:43)
Zmieniono: Wybór

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 126