Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (1)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (0)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (2)

stanowisko:

Główna księgowa

miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach
termin składania dokumentów: 6 grudnia 2021  15:00
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach
ogłasza
nabór kandydatów na wolne stanowisko:
 
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 
w  Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach na pełny etat.
 
Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2014r. Poz. 1202 z póź.zm.)
 
I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Strzelecka 20
69-210 Lubniewice
 
II. Określenie stanowiska:
Główny księgowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach 
 
1. Wymagania niezbędne na stanowisku:
 
a)  Wykształcenie spełnia jeden z poniższych warunków:
- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości
b) obywatelstwo polskie,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu,  przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe,
e) znajomość regulacji prawnych w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości (w szczególności rachunkowości budżetowej), prawa podatkowego (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, podatek Vat) , administracji samorządowej,  prawa pracy.
f) znajomość obsługi komputera w zakresie Mikrosoft Office, programów bankowo-księgowych, programów handlowych i programu „Płatnik”.
g) Znajomość obsługi programów FK oraz programu „Bestia”
h) dokładność i systematyczność w prowadzeniu dokumentów księgowych,
i) nieposzlakowana opinia,
j) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.
 
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość zasad księgowości budżetowej,
b) samodzielność i zdolności organizacyjne,
c) zaangażowanie w realizację powierzonych obowiązków,
d) komunikatywność i otwartość,
e) umiejętność analitycznego, syntetycznego i twórczego myślenia,
f) umiejętność podejmowania szybkich decyzji,
g) odpowiedzialność,
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie rachunkowości zakładu,
b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
e) opracowanie projektu planu finansowego,
f) realizacja planu finansowego,
g) prowadzenie rozrachunków z odbiorcami i dostawcami,
h) ewidencja i prowadzenie spraw majątku trwałego zakładu,
i) prowadzenie spraw płacowych pracowników zakładu,
j) sprawozdawczość budżetowa,obsługa finansowo-księgowa,
k) prowadzenie całości dokumentacji wraz z rozliczeniem z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu podatku Vat,
l) przygotowanie projektu uchwał, zarządzeń i decyzji w sprawach finansowych,
m) sporządzanie faktur Vat ,
n) sporządzanie deklaracji do ZUS dla pracowników,obsługa programu „Płatnik”
o) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.
 
4. Wymagane dokumenty:
1.  List motywacyjny.
2. CV (z adnotacją: ,,wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późn. zm. ) oraz ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
3. Kserokopie świadectw pracy, lub zaświadczenie o miejscu aktualnego zatrudnienia.
4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach.
6. Kserokopia dowodu osobistego.
7. Wypełniony kwestionariusz osobowy (wg załącznika).
8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (wg załącznika)
9. Oświadczenie o niekaralności ( jak w pkt. 1 c) – (wg załącznika),
10.Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego (wg załącznika).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach lub przesłać pocztą na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Strzelecka 20, 69-210 Lubniewice w terminie do dnia 06 grudnia 2021 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach).
 
Dokumenty powinny być zapakowane w kopertę zaklejoną i opisaną:
„NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W  ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W LUBNIEWICACH”
 
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do biura Zakładu  po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.
 
Zastrzegamy sobie prawo w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lubniewice.
 
                                                                                  
                                                                                   Kierownik
                                                                  Zakładu Gospodarki Komunalnej
                                                                               w Lubniewicach
                                                                                Mirosław Pluta

Załącznik - pdf (49kB) pdf

Załącznik - word (59kB) word

metryczka


Wytworzył: Mirosław Pluta (23 listopada 2021)
Opublikował: Waldemar Gatzka (23 listopada 2021, 14:52:10)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (8 grudnia 2021, 14:31:43)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 273