Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (1)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (1)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Malwina Kuszkowska, Lubniewice 
uzasadnienie wyboru: W ocenie komisji rekrutacyjnej Pani Malwina Kuszkowska, posiada predyspozycje do pracy na stanowisku objętym konkursem. Kandydatka przejawia dużą motywację do pracy i determinację do nauki nowych zagadnień. Komisja rekrutacyjna zarekomendowała Panią Malwinę Kuszkowską do zatrudnienia.


Wytworzył: Beata Mika (31 grudnia 2019)
Wprowadził: Waldemar Gatzka (31 grudnia 2019, 11:40:12)stanowisko:

Referent do spraw obsługi kancelaryjnej

miejsce pracy: Urząd Miejski w Lubniewicach
termin składania dokumentów: 23 grudnia 2019  15:00BURMISTRZ LUBNIEWIC
ogłasza nabór na  stanowisko  referent do spraw obsługi kancelaryjnej
w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach
 

I. Wymagania:
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie średnie oraz minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • znajomość programów MS Office,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności: Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o ochronie danych osobowych, Statutu Gminy Lubniewice, Regulaminu Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe, Kodeksu pracy.
Wymagania dodatkowe:
 • obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność,
 • dyspozycyjność,wysoka odporność na stres,
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
 • prawo jazdy kategorii B.
II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. obsługi kancelaryjnej:
1. W zakresie prowadzenia sekretariatu Urzędu Miejskiego w Lubniewicach:
1) zarządzanie korespondencją,
2) prowadzenie kalendarza spotkań burmistrza, zastępcy burmistrza i sekretarza,
3) prowadzenie obowiązujących w Urzędzie rejestrów,
4) obsługa oświadczeń majątkowych skarbnika, sekretarza, zastępcy burmistrza, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających w imieniu burmistrza decyzje administracyjne,
5) archiwizacja dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną i okresem przechowywania,
6) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów
z burmistrzem, zastępcą burmistrza lub sekretarzem gminy, bądź kierowanie ich do właściwych referatów
7) przygotowywanie i prowadzenie list obecności pracowników,
8) prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy
 
2. W zakresie kompetencji oświaty, zdrowia i  pozwoleń na sprzedaż alkoholu w szczególności:
 • przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • przygotowywanie projektów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • monitorowanie poziomu wykorzystania obowiązującego w gminie limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
 • przygotowywanie informacji i sprawozdań,
 • ustalanie sieci przedszkoli i sieci szkół publicznych oraz granic ich obwodów,
 • uzyskiwanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej,
 • prowadzenie spraw w zakresie refundacji kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół,
 • prowadzenie spraw w zakresie zwrotu kosztów dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników,
 • znajomość wyjaśnień, interpretacji, opinii, aktów prawnych dotyczących zagadnień z zakresu ochrony zdrowia,
 • prowadzenie analiz i ocena potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców,
 • organizacja i realizacja działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
 • archiwizacja  dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną
III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, pierwsza umowa, zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych, zawierana jest na okres do sześciu miesięcy,
zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
praca w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach (I piętro), budynek piętrowy, bez windy.
 
IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny,
 • Curriculum vitae,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany własnoręcznie wg załączonego wzoru,
 • oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego), o posiadaniu obywatelstwa polskiego, posiadaniu nieposzlakowanej opinii, o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie – wg załączonego wzoru,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie),
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe),
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy).
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznie podpisanym oświadczeniem kandydata:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie ze złożonym Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.”
 
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.
 
VI. Termin składania dokumentów:
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta ds. obsługi kancelaryjnej” należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach (sekretariat) lub drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, w terminie do dnia 23 grudnia 2019 r. do godziny 15.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).

VII. Pozostałe informacje:
 • Aplikacje, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne nie są zwracane osobom ubiegającym się o pracę.
 • Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
 • O dacie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, osoby zakwalifikowane do drugiego etapu, zostaną powiadomione telefonicznie.
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pdf) (40kB) pdf

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (word) (34kB) word

Oświadczenie do celów rekrutacji (pdf) (34kB) pdf

Oświadczenie do celów rekrutacji (word) (28kB) word

Kwestionariusz osobowy (pdf) (44kB) pdf

Kwestionariusz osobowy (word) (17kB) word

Wytworzył: Beata Mika (11 grudnia 2019)
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 grudnia 2019, 13:27:10)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (31 grudnia 2019, 11:40:12)
Zmieniono: Wybór

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 233

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij