Ogłoszenie Burmistrza Lubniewic21.10.2022

Ogłoszenie Burmistrza Lubniewic

21.10.2022

Lubniewice, dnia 21.10.2022 r. 
 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LUBNIEWIC 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  • dla założenia pałacowego w miejscowości Rogi 
  • dla terenu położonego w rejonie jez. Lubniewsko w obrębie Glisno w gminie Lubniewice 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 39 ust. 1 art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. , poz. 1029 ze zm.) oraz uchwał: 
  • Nr XX/159/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla założenia pałacowego w miejscowości Rogi, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/229/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 czerwca 2022 
  • uchwałą Nr VI/34/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie jez. Lubniewsko, zmienionej uchwałą Nr XXI/126/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 września 2020 r. 

 zawiadamiam 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 31.10.2022 r. do 22.11.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, w sali nr 10, w godzinach pracy urzędu oraz udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lubniewice.pl).


Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego odbędzie się: dla założenia pałacowego w miejscowości Rogi dnia: 07.11.2022 r. o godzinie 12:00. dla terenu położonego w rejonie jez. Lubniewsko w obrębie Glisno w gminie Lubniewice dnia: 14.11.2022 r. o godzinie 12:00. w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, w Sali Narad (II piętro).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy może złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Lubniewicach ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, ustnej do protokołu lub w formie elektronicznej na adres budownictwo@lubniewice.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwaga lub wniosek powinna zawierać imię, nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Lubniewic (Urząd Miejski w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2022 r.
 
Właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Lubniewic. 


                                                                           Burmistrz Lubniewic 
                                                                         Radosław Sosnowski

Treść ogłoszenia (64kB) pdf


Założenie pałacowe w Rogach:

Projekt uchwały Rady Miejskiej (159kB) pdf

Załącznik graficzny - załącznik nr 1 do projektu uchwały (3074kB) pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko (3769kB) pdf

Opinia PPIS (1505kB) pdf

Opinia RDOŚ (8192kB) pdf

Protokół z przeprowadzonych dyskusji publicznych (330kB) pdf


Teren jeziora Lubniewsko:

Projekt uchwaly Rady Miejskiej (116kB) pdf

Załącznik graficzny - załącznik nr 1 do projektu uchwały (249kB) pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko (1001kB) pdf

Opinia PPIS (8192kB) pdf

Opinia RDOŚ (8192kB) pdf

Protokół z przeprowadzonych dyskusji publicznych (332kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (21 października 2022)
Opublikował: Waldemar Gatzka (21 października 2022, 07:45:50)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (16 listopada 2022, 12:25:06)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 910