Dotacje na kulturę01.03.2019

Dotacje na kulturę

01.03.2019

Lubniewice, 01.03.2019 r.


PROTOKÓŁ 1/2019
z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej otwarty konkurs ofert zadania na realizację publicznego pod nazwą ” Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”.
 
Otwarty konkurs ofert na realizację wyżej wymienionego zadania został rozstrzygnięty przez powołaną Zarządzeniem Burmistrza Lubniewic nr 11/2019 z dnia 28.02.2019 r. Komisję Konkursową w składzie:
  • Lidia Jagiełło – Sekretarz Gminy Lubniewice – Przewodnicząca Komisji
  • Aleksandra Górecka - Inspektor ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Lubniewicach - Członek Komisji 
  • Anna Kisielewicz – Skarbnik Gminy Lubniewice – Członek Komisji
  • Małgorzata Kuzajewska-Moskwa – Kierownik Referatu Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach - Członek Komisji
  • Małgorzata Chołuj - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach - Członek Komisji 
  • Marta Rusakiewicz – Kierownik Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubniewice – Członek Komisji.
Komisja obradowała w pełnym składzie dnia 01.03.2019 r. W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 7.02.2019 r. wpłynęły trzy oferty:
  • Stowarzyszenia Kobiet z Jarnatowa/„IX Święto Pieczonego Ziemniaka”.
  • Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno/Cykl warsztatów tematycznych-kulinaria, aktywność fizyczna i rękodzieło.”
  • Towarzystwo Przyjaciół Lubniewic/”Jubileuszowy lubniewicki Śledzik 2019”.
 
Komisja Konkursowa dokonała szczegółowej analizy oferty biorąc pod uwagę wymogi określone w ogłoszeniu konkursowym oraz w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
 
Oferta  Stowarzyszenia Kobiet z Jarnatowa „IX Święto Pieczonego Ziemniaka” została złożona w terminie i na prawidłowym druku zgodnie z wymaganym wzorem. Oferta spełniła wymogi formalne i została dopuszczona do II etapu oceny pod względem merytorycznym, w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu konkursu. Komisja oceniając możliwości wykonania zadania stwierdziła, że oferent dysponuje wystarczającymi zasobami kadrowymi i rzeczowymi. Przedstawiona w ofercie kalkulacja kosztów została oceniona przez Komisję jako realna i odpowiadająca przedstawionemu zakresowi rzeczowemu zadania. Wnioskowana kwota dotacji nie przekracza wysokości określonej w ogłoszeniu konkursowym.

Wyliczony w ofercie całkowity koszt realizacji zadania wynosi  5335,00 zł  z podziałem na  5000,00 zł dotacji i 335,00 zł środków z wkładu własnego finansowego.
 
Oferta w ocenie końcowej uzyskała 27 pkt, co przekracza minimalny próg punktowy 18 pkt. Komisja rekomenduje wsparcie zadania dotacją w kwocie 5000,00 zł.
 
Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno „Cykl warsztatów tematycznych-kulinaria, aktywność fizyczna i rękodzieło” została złożona w terminie i na prawidłowym druku zgodnie z wymaganym wzorem. Oferta spełniła wymogi formalne i została dopuszczona do II etapu oceny pod względem merytorycznym, w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu konkursu. Komisja oceniając możliwości wykonania zadania stwierdziła, że oferent dysponuje wystarczającymi zasobami kadrowymi i rzeczowymi. Przedstawiona w ofercie kalkulacja kosztów została oceniona przez Komisję jako realna i odpowiadająca przedstawionemu zakresowi rzeczowemu zadania. Wnioskowana kwota dotacji nie przekracza wysokości określonej w ogłoszeniu konkursowym.

Wyliczony w ofercie całkowity koszt realizacji zadania wynosi  3250,00 zł  z podziałem na 1850,00 zł dotacji i 1000 zł wkładu własnego finansowego oraz 400,00 zł z wkładu rzeczowego. 
 
Oferta w ocenie końcowej uzyskała 28 pkt, co przekracza minimalny próg punktowy 18 pkt.
Komisja rekomenduje wsparcie zadania z dotacją w kwocie 1850,00 zł.
 
Oferta Towarzystwa Przyjaciół Lubniewic „Jubileuszowy lubniewicki Śledzik 2019” została złożona w terminie i na prawidłowym druku zgodnie z wymaganym wzorem. Oferta spełniła wymogi formalne i została dopuszczona do II etapu oceny pod względem merytorycznym, w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu konkursu. Komisja oceniając możliwości wykonania zadania stwierdziła, że oferent dysponuje wystarczającymi zasobami kadrowymi i rzeczowymi. Przedstawiona w ofercie kalkulacja kosztów została oceniona przez Komisję jako realna i odpowiadająca przedstawionemu zakresowi rzeczowemu zadania. Wnioskowana kwota dotacji nie przekracza wysokości określonej w ogłoszeniu konkursowym.
 
Wyliczony w ofercie całkowity koszt realizacji zadania wynosi  5304,00 zł  z podziałem na 3998,00 zł dotacji i 1306,00 zł wkładu własnego finansowego. 
 
Oferta w ocenie końcowej uzyskała 27 pkt, co przekracza minimalny próg punktowy 18 pkt.
Komisja rekomenduje wsparcie zadania z dotacją w kwocie 3998,00.


Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w Gminie Lubniewice w 2019 roku (312kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Górecka (1 marca 2019)
Opublikował: Waldemar Gatzka (1 marca 2019, 14:05:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1088