Od 17 czerwca 2017 r. zaostrzenie przepisów w sprawie wycinki drzew24.08.2017

Od 17 czerwca 2017 r. zaostrzenie przepisów w sprawie wycinki drzew

24.08.2017

Urząd Miejski w Lubniewicach informuje, że z dniem 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Ustawa ta zmienia  zasady usuwania drzew i krzewów na terenach nieleśnych.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w ustawie każde planowane usunięcie drzew i krzewów (na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) z nieruchomości nieleśnych tj. grunt orny, łąka, pastwisko, sad, zadrzewienie, grunt zabudowany, nieużytek i inne stanowiących własność osób fizycznych wymagało będzie zgłoszenia w Urzędzie Gminy.

Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości nieleśnych wymagane jest również w przypadku gdy nieruchomość ta:
 • stanowi własność osób fizycznych i przeznaczona jest na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • stanowi własność inną niż osób fizycznych tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych i innych.
Przepisów nie stosuję się w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Nie wymaga zgłaszania ani uzyskiwania zezwolenia na wycięcie z terenów nieleśnych, m.in.:
 • drzewa o wymiarach obwodu pnia na wysokości 5 cm mniejszych od wyżej wymienionych,
 • drzewa i krzewy owocowe,
 • krzewy rosnące w skupisku do 25 m2,
 • krzewy rosnące na terenach pokrytych roślinnością pełniących funkcje ozdobne,
 • drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
 • drzewa gatunku Bożodrzew gruczołowaty.

Zgłoszenie o wycince powinno zawierać:
 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte,
 • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Burmistrz Lubniewic za pośrednictwem pracownika urzędu, dokonuje oględzin ustalając nazwę gatunku drzewa oraz obwód pnia na wysokości 5 cm.
 
W terminie 14 dni od dnia oględzin Burmistrz może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Jeżeli w terminie 2 tygodni Burmistrz nie wniesie sprzeciwu można usunąć drzewo. Od wizyty urzędnika jest 6 miesięcy na usunięcie drzewa, jeżeli po upływie terminu nie zostanie usunięte drzewo lub krzewy ponownie należy złożyć zgłoszenie.
 
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wnioskodawca wystąpi  o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosło usunięte drzewo – Burmistrz – uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu (na wniesienie sprzeciwu przez Burmistrza) pomimo sprzeciwu Burmistrza oraz bez wymaganego zezwolenia, w przypadkach gdy jest ono wymagane, obarczone jest administracyjną karą pieniężną! Wysokość kar (jak i wysokość opłat z usunięcie drzewa) zostanie ustalona przez Ministra Środowiska. 


ZGŁOSZENIE o zamiarze usunięcia drzew lub krzewów (73kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (24 sierpnia 2017)
Opublikował: Waldemar Gatzka (24 sierpnia 2017, 14:04:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1091