zamówienie na:

Przebudowa istniejących budynków biurowych i gospodarczych na lokale socjalne na Osiedlu Świerczów w Lubniewicach - II etap

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPIB.271.05.2012
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 24 lipca 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.