Zarządzenie nr 12/2019Burmistrza Lubniewicz dnia 5 marca 2019w sprawie zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Lubiąż w Lubniewicach

Zarządzenie nr 12/2019
Burmistrza Lubniewic
z dnia 5 marca 2019


w sprawie zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Lubiąż w Lubniewicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) i art. 4 ust. 2 lit. a, art. 7 ust. 2 i ust. 8 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1476 ze zm.), Burmistrz Lubniewic zarządza, co następuje:
 
§ 1
1. Udostępnia się wody jeziora Lubiąż, znajdujące się na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1 w obrębie Lubniewice, do wędkowania na zasadach ujętych w niniejszym zarządzeniu.
2. Przed przystąpieniem do wędkowania każdy wędkarz jest zobowiązany posiadać zezwolenie na amatorski połów ryb oraz zapoznać się z regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprzedaż zezwoleń na wędkowanie prowadzona będzie w następujących punktach:
  • Kasa Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, tel. 95 755 70 52, adres e–mail: urzad@lubniewice.pl;
  • Centrum Wypoczynkowo – Konferencyjne „STILON”, Lubniewice, ul. Świerczewskiego 18, tel. 95 755 75 87, adres e – mail: recepcja@centrumstilon.pl;
  • Robert Milko  Z.P.U.H. „ROMIS”, ul. Świerczewskiego 6, 69-210 Lubniewice, tel. 507548419, adres e – mail: justa1574@wp.pl;
  • Anna Maslej Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Nikola”, Plac Kasztanowy2, 69-210 Lubniewice, tel. 507 103 193.
4. W przypadku dokonywania wpłaty drogą elektroniczną należności za zezwolenie na wędkowanie należy uiszczać na konto bankowe Gminy Lubniewice nr 53 8369 0008 00500018 2000 0010 Banku Spółdzielczego
w Ośnie Lubuskim O/Lubniewice. Na blankiecie należy wpisać kwotę opłaty, określić rodzaj/typ zezwolenia, podać dokładny termin: od (dzień, miesiąc, rok) – do (dzień, miesiąc, rok) dokonywania amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż.
4.1. Po dokonaniu wpłaty drogą elektroniczną zezwolenie na amatorski połów ryb można odebrać, po okazaniu dowodu wpłaty, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach w godzinach pracy (pn. 7:30 – 16:30, wt. – czw. 7:30 – 15:30, pt. 7:30 – 14:30) lub w punkcie sprzedaży: Anna Maslej Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Nikola”, Plac Kasztanowy 2 w Lubniewicach.
4.2. Poza godzinami pracy Urzędu i punktu sprzedaży oraz w dni wolne od pracy, po wcześniejszym skontaktowaniu się telefonicznie (nr telefonu: +48 603 552 432), i po okazaniu dowodu wpłaty, zezwolenia wydaje upoważniona osoba: Pan Robert Buczkowski.
5. Osoby wydające zezwolenia na amatorski połów ryb zobowiązane są do zaznajomienia osób je nabywających z niniejszym Zarządzeniem i regulaminem oraz potwierdzenia tego faktu napisem na zezwoleniu „zapoznany z zarządzeniem i regulaminem” przy jednoczesnym złożeniu podpisu przez kupującego zezwolenie.
6. Zezwolenie na wędkowanie ważne jest z kartą wędkarską oraz dowodem wpłaty, zgodnym
z cennikiem opłat, będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
7. Wzór zezwolenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
8. Osoby wędkujące powinny posiadać przy sobie dowód tożsamości w celu jej potwierdzenia.
9. Zezwala się na połów ryb wyłącznie wędką.
10. Połów z jednostek pływających dozwolony jest cały rok kalendarzowy z uwzględnieniem zasad określonych Uchwałą nr XVII/143/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania jednostek pływających z napędem motorowym na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach.
11. Naruszenie zasad wędkowania określonych w niniejszym Zarządzeniu oraz Regulaminie pociąga za sobą konsekwencje określone w ustawie o rybactwie śródlądowym lub zatrzymaniem zezwolenia bez odszkodowania.
 
§ 2
Do celów opiniodawczych i organizacyjnych powołuje się „Społeczną Radę Jeziora Lubiąż”. Skład „Społecznej Rady Jeziora Lubiąż” określa załącznik nr 5.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
 
§ 4
Traci moc zarządzenie Burmistrza Lubniewic nr 140/2016 z dnia 31 października 2016 r.
w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb jeziora „Lubiąż”
w Lubniewicach oraz Zarządzenie nr 153/2017 Burmistrza Lubniewic z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 140/2016 w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb jeziora „Lubiąż” w Lubniewicach.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (52kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (38kB) pdf

Załącznik nr 3 do zarządzenia (24kB) pdf

Załącznik nr 4 do zarządzenia (34kB) pdf

Załącznik nr 5 do zarządzenia (31kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (7 marca 2019, 13:13:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2136