zamówienie na:

Przebudowa istniejących budynków biurowych i gospodarczych na lokale socjalne na Osiedlu Świerczów w Lubniewicach - II etap

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPIB.271.03.2012
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 3 lipca 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ponieważ cena oferty z najniższą ceną – 112.616,29 zł brutto przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 85.594,85 zł brutto, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.