zamówienie na:

Odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice na okres 3 lat

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.05.2017
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 5 grudnia 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.