zamówienie na:

Odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice na okres 2 lat

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.10.2015
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 30 grudnia 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Ogłoszenie o zamówieniu (2911kB) pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - wersja word (204kB) word

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - wersja pdf (200kB) pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (wersja word) (112kB) word

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (wersja pdf) (439kB) pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (wersja word) (42kB) word

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (wersja pdf) (289kB) pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt umowy (wersja word) (110kB) word

Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt umowy (wersja pdf) (352kB) pdf

Załącznik nr 4a do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wersja word) (28kB) word

Załącznik nr 4a do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wersja pdf) (191kB) pdf

Załącznik nr 4b - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wersja word) (27kB) word

Załącznik nr 4b - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wersja pdf) (187kB) pdf

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz usług (wersja word) (37kB) word

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz usług (wersja pdf) (314kB) pdf

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (wersja word) (36kB) word

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (wersja pdf) (192kB) pdf

Załącznik nr 18 do SIWZ - Informacja składana na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp (wersja word) (29kB) word

Załącznik nr 18 do SIWZ - Informacja składana na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp (wersja pdf) (191kB) pdf

Załącznik nr 19 do SIWZ - Oświadczenie wskazujące części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom (wersja word) (35kB) word

Załącznik nr 19 do SIWZ - Oświadczenie wskazujące części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom (wersja pdf) (270kB) pdf

Wykaz nieruchomości z terenu Gminy Lubniewice (53kB) excel

Uchwała Nr XI/86/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych (60kB) pdf

Uchwała Nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lubniewice (106kB) pdf

-------------------------------------

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (457kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (18 grudnia 2015, 12:52:57)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (30 grudnia 2015, 14:31:24)
Zmieniono: Uniewaznienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 871