Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  W toku  >  2019

wybrany kandydat: Katarzyna Malinowska, Jarnatów 
uzasadnienie wyboru: W ocenie komisji rekrutacyjnej Pani Katarzyna Malinowska wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów, które są niezbędne do pracy na w/w stanowisku. Posiada predyspozycje gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych jej obowiązków, jak również doświadczenie w administracji. Komisja rekrutacyjna zarekomendowała Panią Katarzynę Malinowską do zatrudnienia na w/w stanowisku.


Wytworzył: Ewelina Niwald (5 września 2019)
Wprowadził: Waldemar Gatzka (5 września 2019, 08:15:05)stanowisko:

Stanowisko ds. świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

miejsce pracy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach
termin składania dokumentów: 10 lipca 2019  14:00KIEROWNIK MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBNIEWICACH

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubniewicach - stanowisko ds. świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
 
Podstawowe wymagania:
1) obywatelstwo polskie;
2) nieposzlakowana opinia;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe administracja publiczna;
6) znajomość zagadnień realizowanych na danym stanowisku m.in. z zakresu:
a) Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 poz. 2134 ze zm.).
b) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 924).
c) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2018 r. poz. 2220 ze zm.).
d) Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 ze zm.).
e) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061).
f) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
g) Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2018 r. poz. 1314 ze zm.).
h) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.).
i) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.).
j) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)
k) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1).
7) umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego,
 
Dodatkowe wymagania:
1) doświadczenie na podobnym stanowisku;
2) umiejętność analizy dokumentów;
3) rzetelność, sumienność i dokładność, punktualność;
4) umiejętność korzystania z przepisów prawa;
5) wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy;
6) wysoka odporność na stres; umiejętność działania pod presją czasu;

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenie dobry start;
b) wprowadzanie danych z wniosków do programu informatycznego;
c) przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych, informacji, postanowień, wezwań, zawiadomień, zaświadczeń i pism z zakresu świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia dobry start;
d) prowadzenie dokumentacji świadczeniobiorców;
e) sporządzanie list wypłat świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego  oraz świadczenia dobry start;
f) sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego  oraz świadczenia dobry start;
g) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w tym: współpraca z komornikami, sądem, urzędami pracy, urzędami skarbowymi, starostwami powiatowymi, przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i odbieranie od dłużników oświadczeń majątkowych, przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień oraz innych pism związanych z dłużnikami alimentacyjnymi;
h) prowadzenie dokumentacji spraw związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, w tym teczek dłużników alimentacyjnych;
i) sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia dobry start;
j) prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie urlopów;
k) archiwizowanie i przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;
l) wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach;
m) ponoszenie odpowiedzialności służbowej za wszelkie błędy i uchybienia oraz niedotrzymanie terminów, związanych z wykonywaniem powierzonych w zakresie czynności obowiązków;
 
Warunki pracy:
a) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat;
b) umowa o pracę na czas określony;
c) praca biurowa w siedzibie Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubniewicach, budynek parterowy;
d) praca przy komputerze; tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej;
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubniewicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne:
a) list motywacyjny;
b) Curriculum vitae;
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
d) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
e) kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty, umiejętności);
f) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie obowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego);
g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
h) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy);
i) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznie podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie ze złożonym Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.”
 
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.
 
Termin i miejsce składania dokumentów
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego” należy składać osobiście w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach lub droga pocztową – listem poleconym na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jana Pawła II 51A, 69-210 Lubniewice, w terminie do dnia 10 lipca 2019 r., do godziny 14:00 (obowiązuje data wpływy korespondencji do siedziby MGOPS w Lubniewicach).
 
Informacje dodatkowe:
1. Aplikacje niekompletne lub te, które wpłyną do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.
2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
3. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.lubniewice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubniewicach.
4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji jest  Miejsko – Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej, adres siedziby: ul. Jana Pawła II 51 A, 69-210 Lubniewice, reprezentowany przez Kierownika Panią Ewelinę Niwald, dane kontaktowe: kierownik@mgops.lubniewice.pl
5. Inspektorem ochrony danych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubniewicach jest Pani Iwona Kmita, dane kontaktowe: mgops_lubniewice@wp.pl
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
7. Ośrodek przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych i szczególnych danych osobowych.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania konieczności ich przetwarzania w ramach celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości efektywnego załatwienia sprawy.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 95 755 70 22.
 
 
                                                                               Kierownik
                                                                  Miejsko - Gminnego Ośrodka
                                                               Pomocy Społecznej w Lubniewicach
                                                                              Ewelina Niwald


Wytworzył: Ewelina Niwald (28 czerwca 2019)
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 czerwca 2019, 12:37:35)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (5 września 2019, 08:15:05)
Zmieniono: Wybór kandydata

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 153

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij