Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2018
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (2)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (1)

wybrany kandydat: Kamila Matczak, Lubniewice 
uzasadnienie wyboru: W ocenie komisji rekrutacyjnej Pani Kamila Matczak posiada predyspozycje do pracy na stanowisku objętym konkursem. Kandydatka przejawia dużą motywację do pracy i determinację do nauki nowych zagadnień. Komisja rekrutacyjna zarekomendowała Panią Kamilę Matczak do zatrudnienia.


Wytworzył: Aleksandra Sosnowska (26 lipca 2018)
Wprowadził: Waldemar Gatzka (26 lipca 2018, 15:27:50)stanowisko:

Stanowisko do spraw księgowości podatkowej, windykacji, kasjer

miejsce pracy: Urząd Miejski w Lubniewicach
termin składania dokumentów: 18 lipca 2018  15:00I. Wymagania:
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe ekonomiczne lub administracja publiczna,
 • znajomość programów MS Office,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności: Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ordynacja podatkowa, Ustawa o rachunkowości, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,   Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o ochronie danych osobowych, Statut Gminy Lubniewice, Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • obowiązkowość,
 • rzetelność,
 • systematyczność,
 • punktualność,
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
 • dyspozycyjność,wysoka odporność na stres,
 • prawo jazdy kategorii B.
II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. księgowości podatkowej, windykacji, kasjer:
1. W zakresie  księgowości:
 • księgowanie wpłat dochodowych na kontach podatników,
 • sporządzanie sprawozdań z wykonania podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, łącznych zobowiązań pieniężnych oraz pozostałych podatków i opłat lokalnych,
 • naliczanie udziału w podatku rolnym do Lubuskiej Izby Rolniczej.
2. W zakresie  należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych:
 • sporządzanie upomnień, tytułów wykonawczych  z tytułu zaległości w podatkach i opłatach lokalnych,
 • sporządzanie wezwań do zapłaty  z tytułu należności cywilnoprawnych gminy,
 • współpraca z Urzędem Skarbowym, Komornikiem Sądu Rejonowego w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych,
 • zgłaszanie wierzytelności  gminy z tytułu podatków i opłat,
 • zabezpieczenia  należności gminy na majątku podatnika, poprzez ustanowienie hipoteki, zastawów skarbowych itp.
3. W zakresie  prowadzenia kasy:
 • przyjmowanie wpłat należności gminy,
 • wypłaty z kasy na podstawie zatwierdzonych dokumentów księgowych,
 • podejmowanie gotówki z banku na podstawie dyspozycji na czeku rozrachunkowym oraz odprowadzanie nadwyżki kasowej do banku,
 • bieżące sporządzanie raportów kasowych,
 • rozliczanie zaliczek udzielanych pracownikom,
 • prawidłowe przechowywanie i zabezpieczenie stanu gotówki w kasie oraz innych dokumentów bankowych,
 • sporządzanie przelewów w systemie Internet Banking na podstawie zatwierdzonych dokumentów,
 • dokonywanie rozliczeń sołtysów z tytułu pobranych wpłat za podatek oraz inkasentów innych opłat i naliczanie należnej prowizji.
4. Inne:
 • ewidencjonowanie, wydawanie i archiwizowanie druków ścisłego zarachowania,
 • archiwizacja dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.
III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, pierwsza umowa, zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych, zawierana jest na okres do sześciu miesięcy,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • praca w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, budynek piętrowy, bez windy.
IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
V. Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny,
 • Curriculum vitae,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany własnoręcznie wg załączonego wzoru,
 • oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego) – wg załączonego wzoru,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe),
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania wstępne lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy).
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznie podpisanym oświadczeniem kandydata:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie ze złożonym Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.”
 
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.
 
VI. Termin składania dokumentów:
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej, windykacji, kasjer”, należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach (sekretariat) lub drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, w terminie do dnia 18 lipca 2018 r. do godziny 15.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).
 
VII. Pozostałe informacje:
 • Aplikacje, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną do Urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne nie są zwracane osobom ubiegającym się o pracę.
 • Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
 • O dacie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, osoby zakwalifikowane do drugiego etapu, zostaną powiadomione telefonicznie.
Wytworzył: Aleksandra Sosnowska (5 lipca 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 lipca 2018, 10:55:38)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (26 lipca 2018, 15:27:50)
Zmieniono: Wyniki naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 235

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij