Zarządzenie nr 242/2023Burmistrza Lubniewicz dnia 17 stycznia 2023w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

Zarządzenie nr 242/2023
Burmistrza Lubniewic
z dnia 17 stycznia 2023


w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zmianami) i Uchwały nr XLI/262/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2022 r., zarządzam co następuje:

§ 1.
Podaję do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiących własność gminy Lubniewice, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach przez okres 21 dni oraz opublikowaniu na stronie internetowej gminy. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie opublikowana w prasie lokalnej.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Zarządzenie Nr 242/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 17 stycznia 2023 r. (230kB) pdf

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (20 stycznia 2023, 09:08:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 161