Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Katarzyna Malinowska, Jarnatów 
uzasadnienie wyboru: W ocenie komisji rekrutacyjnej Pani Katarzyna Malnowska posiada predyspozycje do pracy na stanowisku objętym konkursem. Kandydatka zmotywowana do pracy. Przejawia determinację do nauki nowych zagadnień. Komisja rekrutacyjna zarekomendowała Panią Katarzynę Malinowską do zatrudnienia.


Wytworzył: Aleksandra Sosnowska (23 stycznia 2018)
Wprowadził: Waldemar Gatzka (23 stycznia 2018, 15:17:01)stanowisko:

Stanowisko ds. ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej

miejsce pracy: Urząd Miejski w Lubniewicach
termin składania dokumentów: 8 stycznia 2018  15:00BURMISTRZ LUBNIEWIC
ogłasza nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej
w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.
 
I. Wymagania:
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • znajomość programów MS Office,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności: Ustawa Prawo ochrony środowiska, Ustawa o odpadach, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o samorządzie gminnym.
Wymagania dodatkowe:
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, dyspozycyjność,
 • wysoka odporność na stres,
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność.
II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku do spraw ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej:
 • Tworzenie gminnego programu ochrony środowiska oraz gminnego systemu gospodarki odpadami.
 • Prowadzenie czynności oraz nadzór nad realizacją obowiązków związanych z Gminnym Programem Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubniewice.
 • Prowadzenie postępowania w sprawach oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.
 • Zapewnienie objęcia mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.
 • Zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.
 • Ustanawianie ograniczeń co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń z których hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko.
 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 • Opiniowanie wniosków o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 • Wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.
 • Nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.
 • Nadzór nad składowiskami oraz realizacją zapisów wynikających z Uchwały Rady Miejskiej  w sprawie Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości w Gminie.
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Lubniewice.
 • Współudział w opracowaniu projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja.
 • Współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielanie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 • Nadzór nad rekultywacją  nieużytków oraz gruntów zdewastowanych i zdegradowanych.
 • Prowadzenie spraw z zakresu melioracji i gospodarki wodnej.
 • Realizację zagadnień z zakresu kształtowania i ochrony środowiska oraz gospodarki łowieckiej.
 • Realizowanie zadań z zakresu ochrony wód i gospodarowania wodami.
 • Realizację zadań z zakresu ochrony roślin, zieleni i zadrzewień.
 • Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją surowców naturalnych.
 • Dokonywanie, na wniosek przedsiębiorców, w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG):
- wpisu nowej działalności,
- zmian w dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej,
- informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej,
- informacji o wznowieniu działalności gospodarczej,
- wykreślenia wpisanej działalności gospodarczej.
- Udzielanie informacji na pisemne zapytania o prowadzeniu działalności gospodarczej (dane nie objęte CEIDG).
 • Wydawanie poświadczeń o wykreśleniu przedsiębiorców z gminnego rejestru działalności gospodarczej.
 • Pomoc  przy wypełnianiu wniosków CEIDG i ZUS.
 • Wprowadzanie danych z wniosku do programu CEIDG przy sporządzaniu:
- zaświadczeń o wpisie do działalności gospodarczej,
- zaświadczeń o zmianach w ewidencji działalności gospodarczej,
- decyzji o wykreśleniu podmiotów z działalności gospodarczej,
- zaświadczeń o wznowieniu  wykonywania działalności gospodarczej,
- zaświadczeń o zawieszeniu  wykonywania działalności gospodarczej,
- aktualnych zaświadczeń o wpisie do ewidencji na wniosek przedsiębiorcy.
 • Obsługa portalu sprawozdawczego GUS.
 
III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • praca w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, budynek piętrowy, bez windy,
 • praca wymaga przemieszczania się w terenie obejmującym obszar Gminy Lubniewice.
 
IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 
V. Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny
 • Curriculum vitae,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany własnoręcznie wg załączonego wzoru,
 • oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone kursy, studia podyplomowe),
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 902).
 
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.
 
VI. Termin składania dokumentów:
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej”, należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim
w Lubniewicach (sekretariat) lub drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, w terminie do dnia 8 stycznia 2018 r. do godziny 15.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).
 
VII. Pozostałe informacje:
 • Aplikacje, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne nie są zwracane osobom ubiegającym się o pracę.
 • Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
 • O dacie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, osoby zakwalifikowane do drugiego etapu, zostaną powiadomione telefonicznie.


Kwestionariusz - pdf (29kB) pdf

Kwestionariusz - word (30kB) word

Informacja o wyniku naboru (288kB) pdf


Wytworzył: Lidia Jagiełło (14 grudnia 2017)
Opublikował: Waldemar Gatzka (14 grudnia 2017, 14:43:35)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (23 stycznia 2018, 15:17:01)
Zmieniono: Wybór kandydata

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 216

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij